تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

[add_to_cart id=614794]

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

با عنوان : تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

لوگو دانشگاه تهران----

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه پژوهش علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی

موضوع :

 تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

استاد راهنما :دکتر علیرضا محسنی تبریزی

استاد مشاور : دکتر رحمت الله صدیق سروستانی

نگارش :

*

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر به بررسی جامعه شناختی عوامل موءثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه می پردازد. بزهکاری و انحراف نوجوانان و جوانان مساله ای است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است. در جامعه کنونی ایران،سرقت یکی از انحرافاتی است که به طور مکرر اتفاق می افتد و در بین جرائم نوجوانان، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.

این تحقیق با رویکردی ترکیبی به مطالعه موضوع سرقت نوجوانان پرداخته است. مبنای نظری تحقیق،تئوری های همنشینی افتراقی سادرلند،تئوری کنترل اجتماعی هیرشی،تئوری احساس محرومیت نسبی ، تئوری شرایط آنومیک خانواده ویلیام گود می باشد.روش تحقیق از نوع روش علی –مقایسه ای است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.جامعه آماری شامل دو گروه است:

1- گروه تجربی که شامل کلیه سارقین نوجوان است که در کرمانشاه مرتکب سرقت می شوند 2- گروه کنترل شامل دانش آموزانی است که در بین سنین 12تا18 سال قرار دارند و در شهر در کرمانشاه مشغول به تحصیل هستند .حجم نمونه 192 نفر است که 96نفر نوجوانان سارق و 96نفر نوجوانان غیر سارق است نتایج تحقیق نشان می دهد که :

  • بین گروه تجربی (سارق ) و گروه کنترل (غیرسارق ) به لحاظ میزان از هم گسیختگی خانوادگی ، وضعیت پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ، میزان پیوند اجتماعی ، میزان احساس محرومیت نسبی و میزان همنشینی با کجروان تفاوت معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه ها: بزهکاری،سرقت، از هم گسیختگی خانوادگی ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، پیوند اجتماعی ، احساس محرومیت اجتماعی ، همنشینی افتراقی

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق                                                                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-1-طرح و بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-ضرورت و اهمیت مساله ………………………………………………………………………………………………………

3-1-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم – مروری بر مبانی نظری و تجربی موضوع

1-2- بزهکاری ، تعریف ، انواع …………………………………………………………………………………………………….

1-1-2- انواع جرم (بزهکاری ) کودکان و نوجوانان…………………………………………………………………….

2-1-2- تعریف سرقت و انواع آن ……………………………………………………………………………………………….

3-1-2- تفاوت ماهیت ارتکاب جرم نوجوانان با بزرگسالان………………………………………………………..

2-2- مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….

1-2-2- نظریه اصالت ساخت و کارکرد………………………………………………………………………………………..

1-1-2-2- تئوری دورکیم…………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-2- تئوری کجروی مرتون…………………………………………………………………………………………………

2-2-2- تئوری پیوند افتراقی سادرلند…………………………………………………………………………………………

3-2-2- تئوری انتقال فرهنگی……………………………………………………………………………………………………..

4-2-2- تئوری ناکامی منزلتی کوهن…………………………………………………………………………………………..

5-2-2-تئوری فرصت های نابرابر کلوارد و اوهلین……………………………………………………………………..

6-2-2- تئوری کنترل اجتماعی هیرشی…………………………………………………………………………………….

7-2-2- تئوری پدیدارشناسی کجروی…………………………………………………………………………………………

8-2-2 -تئوری انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم ……………………………………………………..

9-2-2- تئوری آنومی و ساختار خانواده………………………………………………………………………………………

10-2-2- تئوری برچسب زنی و عکس العمل اجتماعی……………………………………………………………

11-2-2- تئوری محرومیت نسبی………………………………………………………………………………………………..

3-2- مروری بر مبانی تجربی موضوع…………………………………………………………………………………………..

4-2- چارچوب نظری (رویکرد ترکیبی)……………………………………………………………………………………….

5-2- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم – روش شناسی تحقیق

1-3- متغیر مستقل و وابسته تحقیق……………………………………………………………………………………………

2-3- تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………………

3-3- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………

4-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….

5-3- واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………..

6-3- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….

7-3- پیش آزمون و سنجش اعتبار و پایایی ………………………………………………………………………………

8-3- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………

فصل چهارم- یافته های تحقیق

1-4- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………

2-4- تعین تفاوت ها بر حسب متغیرهای مستقل بین دو گروه تجربی و کنترل…………………….

1-2-4-آزمون فرضیات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………..

2-2-4-آزمون فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-5- نتایج تئوریکی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………

2-5- ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-5- پیشنهادات عملی…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..

فصل ششم – فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..

– پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                                                                صفحه

جدول (1-1)تعداد پرونده های مختومه سرقت به ازای هر ده هزار نفر …………………………………..

جدول (2-1)میانگین تعداد پرونده مختومه به ازای هر هزار نفر در استانهای کشور……………….

جدول(3-1)توزیع نسبت سرقت انجام شدهدر هر یک صد هزار نفر جمعیت در استانها………..

جدول (4-1) سرقت های عادی بر حسب نوع ……………………………………………………………………………

جدول (5-1) آمار مقایسه ای سرقت نوجوانان و زیر مجموعه های آن……………………………………..

جدول (1-2) رابطه فرضیه های اصلی تحقیق و چارچوب نظری …………………………………………….

جدول (2-2) رابطه فرضیه های اصلی تحقیق و چارچوب نظری …………………………………………….

جدول (1-3)ابعاد شاخص پیوند اجتماعی……………………………………………………………………………………

جدول(2-3) گویه های سنجش دلبستگی به والدین………………………………………………………………….

جدول (3-3)گویه های سنجش دلبستگی به مدرسه………………………………………………………………….

جدول (4-3) گویه های سنجش میزان گرفتاری و مشغولیت …………………………………………………..

جدول (5-3) گویه های سنجش میزان اعتقاد و باور…………………………………………………………………..

جدول (6-3) گویه های سنجش میزان تعهد اجتماعی …………………………………………………………….

جدول (7-3) گویه های سنجش میزان همنشینی با کجروان ………………………………………………….

جدول (8-3) گویه های سنجش شاخص پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده…………………………..

جدول (9-3) گویه های سنجش میزان از هم گسیختگی خانواده…………………………………………….

جدول (10-3) گویه های سنجش میزان احساس محرومیت اجتماعی…………………………………….

جدول(11-3) طرح اصلی پژوهش علی- مقایسه ای…………………………………………………………………..

جدول(12-3) میزان آلفای کرونباخ شاخص های تحقیق(میزان پایایی)……………………………………

جدول (1-4)توزیع پاسخگویان سارق  برحسب سن……………………………………………………………………

جدول (2-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق  برحسب سن…………………………………………………………..

جدول (3-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصیلات………………………………………………………….

جدول (4-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تحصیلات……………………………………………………..

جدول (5-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه زندان داشتن اعضای خانواده……………….

جدول (6-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه زندان داشتن اعضای خانواده …………

جدول (7-4) توزیع پاسخگویان سارق  برحسب نوع اعضای سابقه دار زندان………………………………..

جدول (8-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب نوع اعضای سابقه دار زندان…………………………

جدول (9-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصیلات پدر……………………………………………………..

جدول (10-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تحصیلات پدر………………………………….

جدول (11-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصیلات مادر…………………………………………………

جدول (12-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تحصیلات مادر……………………………………………..

جدول (13-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان درامد خانواده ………………………………………….

جدول (14-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان درامد خانواده……………………………………..

جدول (15-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب زنده بودن پدر……………………………………………………

جدول (16-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن پدر ……………………………………………..

جدول (17-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب نوع شغل پدر………………………………………………………

جدول (18-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب شغل پدر …………………………………………………….

جدول (19-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب زنده بودن مادر …………………………………………………

جدول (20-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن مادر …………………………………………..

جدول (21-4) توزیغ پاسخگویان سارق برحسب وضعیت طلاق والدین………………………………………..

جدول (22-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب وضعیت طلاق والدین ………………………………..

جدول (23-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اعتیاد والدین……………………………………………………..

جدول (24-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب اعتیاد والدین……………………………………………….

جدول (25-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تعداد اعضای خانواده ………………………………………..

جدول (26-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تعداد اعضای خانوده ………………………………….

جدول (27-4) توزیع پاسخگویان برحسب نوع شی مسروقه ………………………………………………………..

جدول (28-4) توزیع پاسخگویان نوع مقصر در سرقت نوجوان از نظر نوجوان……………………………

جدول (29-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب زمان وقوع سرقت……………………………………………..

جدول (30-4) توزیع پاسخگویانسارق برحسب سابقه دستگیری …………………………………………………

جدول (31-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه فرار از مدرسه ……………………………………..

جدول (32-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه فرار از مدرسه…………………………………

جدول(33-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب ترک تحصیل و مردودی…………………………………..

جدول (34-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب ترک تحصیل و مردودی……………………………

جدول (35-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به والدین……………………………..

جدول (36-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به والدین…………………………

جدول (37-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه……………………………..

جدول (38-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب میزان دلبستگی مدرسه………………………..

جدول (39-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان گرفتاری………………………………………………

جدول (40-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان گرفتاری ………………………………………

جدول (41-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان اعتقاد و باور ………………………………………

جدول (42-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان اعتقاد و باور ……………………………….

جدول (43-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تعهد اجتماعی ………………………………….

جدول (44-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق  برحسب میزان تعهد اجتماعی …………………………

جدول (45-4) توزیع پاسخگویان سارق  برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ………..

جدول (46-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده ……….

جدول (47-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان پیوند اجتماعی ………………………………..

جدول (48-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب میزان پیوند اجتماعی ……………………….

جدول (49-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان همنشینی با کجروان…………………….

جدول (50-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان همنشینی با کجروان………………

جدول (51-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان محرومیت نسبی …………………………..

جدول (52-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان احساس محرومیت نسبی……….

جدول (53-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده …………..

جدول (54-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده………

فهرست نمودارها

نمودار (1-2)مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

نمودار(1-4): توزیع پاسخگویان سارق بر حسب سن…………………………………………………………………..

نمودار (2-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق  بر حسب سن………………………………………………………….

نمودار(3-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تحصیلات………………………………………………….

نمودار(4-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تحصیلات………………………………………….

نمودار (5-4) توزیع نوجوانان سارق برحسب سابقه زندان رفتن اعضا……………………………………….

نمودار (6-4) توزیع نوجوانان غیر سارق برحسب سابقه زندان رفتن اعضا………………………………..

نمودار(7-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اعضای سابقه دار خانواده…………………………………..

نمودار(8-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب نوع اعضای سابقه دار خانواده…………………………

نمودار (9-4):  توزیع پاسخگویان سارق تحصیلات پدر……………………………………………………………….

نمودار (10-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق تحصیلات پدر……………………………………………………….

نمودار (11-4) توزیع پاسخگویان سارق تحصیلات مادر……………………………………………………………..

نمودار(12-4) : توزیع پاسخگویان غیر سارق تحصیلات مادر……………………………………………………..

.نمودار(13-4) توزیع پاسخگویان سارق  بر حسب میزان درامد خانواده ………………………………….

.نمودار(14-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان درامد خانواده ……………………………….

نمودار(15-4) توزیع پاسخگویان سارق ا برحسب زنده بودن پدر……………………………………………….

نمودار(16-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن پدر……………………………………………

نمودار(17-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب شغل پدر………………………………………………………….

نمودار(18-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق بر حسب شغل پدر……………………………………………………

نمودار(19-4) : توزیع پاسخگویان سارق  برحسب زنده بودن مادر………………………………………………

نمودار(20-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن مادر……………………………………………

نمودار(21-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب وضعیت طلاق والدین…………………………………………

نمودار(22-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب وضعیت طلاق والدین…………………………………..

نمودار(23-4)توزیع پاسخگویان نوجوانان سارق برحسب اعتیاد………………………………………………..

نمودار(24-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب اعتیاد والدین………………………………………………….

نمودار(25-4) توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده نوجوانان سارق……………………………

نمودار(26-4) توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده نوجوانان غیرسارق………………………..

نمودار(27-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب شی مسروقه……………………………………………………………

نمودار(28-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اینکه چه کسی را در ارتکاب سرقت می داند……..

نمودار(29-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب زمان وقوع سرقت…………………………………………………..

نمودار(30-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه دستگیری………………………………………………….

نمودار (31-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه فرار از مدرسه…………………………………………..

نمودار(32-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه فراراز مدرسه……………………………………….

نمودار(33-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه ترک تحصیل و مردودی……………………………

نمودار(34-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه ترک تحصیل و مردودی………………………..

نمودار(35-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به والدین وخانواده…………………….

نمودار(36-4):توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به والدین………………………………

نمودار(37-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه………………………………….

نمودار(38-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه……………………………….

نمودار (39-4):توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان مشغولیت درفعالیت …………………………………..

نمودار(40-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان مشغولیت در فعالیت …………………………….

نمودار(41-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان اعتقاد به جامعه …………………………………………

نمودار(42-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان اعتقاد به جامعه……………………………………

نمودار(43-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تعهد اجتماعی……………………………………………

نمودار(44-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تعهد اجتماعی……………………………………..

نمودار(45-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده……………………

نمودار (46-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده……………

نمودار (47-4) توزیع پاسخگویان سارق بر حسب میزان پیوند اجتماعی………………………………………

نمودار(48-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان پیوند اجتماعی…………………………………….

نمودار(49-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان همنشینی با کجروان……………………………………….

نمودار(50-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان همنشینی با کجروان…………………………………….

نمودار(51-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان احساس محرومیت اجتماعی……………………………….

نمودار(52-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق بر حسب میزان احساس محرومیت اجتماعی……………………….

نمودار(53-4) توزیغ پاسخگویان سارق  برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده…………………………………

نمودار(54-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده……………………………

مقدمه

مساله بزهکاری و کجروی کودکان و نوجوانان از دیر باز در جوامع انسانی مورد توجه صاحب نظران بوده است. در جوامع کنونی انسانی بحث بزهکاری کودکان و نوجوانان به یکی از حادترین و پیچیده ترین مسایل اجتماعی در آمده است . پیدایش جوامع و ارتکاب جرم با یکدیگر قرین و همزاد بوده اند ، هنگامی که این معضل(بزهکاری) در میان اطفال و نوجوانان امروز که سازندگان اجتماع فردایند ریشه می دواند نگرانی و بیم بیشتر می شود.در واقع این موضوع یکی از مسایل پیچیده و ناراحت کننده ای است که توجه بسیاری از محققین،جامعه شناسان،جرم شناسان،روانشناسان وصاحب نظران امر را به خود معطوف کرده است.

در چند سال اخیر جامعه ایران با دگرگونی و تغییرات و تحولات بسیاری مواجهه بوده است و به شکل کیفی و کمی روند انحرافات،کجروی ها و ناهنجاری های موجود در کشور به شکل معنی داری در حال افزایش بوده است . به طوری که صفحه حوادث روزنامه ها،مجلات و آمارهای ارائه شده توسط مسوولین کشور این روند رو به رشد را به خوبی نشان می دهد. این روند افزایشی در کشور باعث نگرانی عمومی شده است و نشانگر تزلزل و بیسامانی در نظام اجتماعی است که خود می تواند معرف و شاخصی از نابسامانی و ناامنی و بحرانی شدن جامعه باشد.این تحقیق در پی آن است تا به پدیده سرقت نوجوانان به عنوان یکی از اشکال اصلی بزهکاری کودکان و نوجوانان بپردازد.

همیشه این جوان نیست که به دنبال بزه می رود بلکه زمینه های اجتماعی تشکیل دهنده عواملی است که جوان را به بزهکاری می کشاند.می توان گفت که بیشتر بزهکاران،آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه نابهنجاراند.یعنی افرادی که از نظر روانی طبیعی و بهنجاراند ولی به علت شرایط نابهنجار جامعه دست به بزهکاری می زنند،آستانه مقاومتشان در مقابل مسایل و عوامل اجتماعی کم است.برخی بزهکاری را زاییده اجتماع و عوامل اجتماعی می دانند و معتقدند که چون انطباق جوانان با محیط به صورت مثبت انجام نمی گیرد از راه خلاف کاری و بزهکاری می خواهند با جامعه هماهنگ گردد(پوریانی1382) .

در نگاه اول شاید خانواده را مقصر اصلی در کجرفتاری نوجوانان بدانیم ولی باید دانست که خانواده به تنهایی نمی تواند امر هدایت و جامعه پذیری فرزندان را بر عهده بگیرد چرا که خانواده یک نهاد اجتماعی است و تحت تاثیر سایر نهادها و ساختار اجتماعی قرار دارد. بنابراین مطالعه در موضوع کجرفتاری های کودکان و نوجوانان لازم است از مرزهای خانواده فراتر رود و به جایگاه نهاد خانواده در جامعه توجه کرد . رفتار ، افکار و اعمال آدمی تحت تاثیر عوامل اجتماعی است که فرد در آن زندگی می کند ،بنابراین عمدتاٌ رفتار انسانها تحت تاثیر شرایط اجتماعی است . کجروی نوجوانان موضوعی است که دارای زمینه ها و بستر های اجتماعی است.

با عنایت به این امر که رویکردهای جامعه شناختی انحراف و جرم را پدیده ای فردی نمی دانند و بدان به مثابه واقعیتی اجتماعی می نگرند ، رساله حاضر نیز بنا به انتساب رشته ای و الزام مشرب نظری با قرار دادن موضوع مطالعاتی خود در رویکردهای جامعه شناختی به دنبال بررسی علل و عوامل اجتماعی موثر بر سرقت نوجوانان پسر در شهر کرمانشاه است.

1-1 – طرح و بیان مسأله

توجه جامعه شناسی انحرافات به مطالعه بزهکاری نوجوانان از هنگامی آغاز شد که طیف گسترده ای از رفتارهای نابهنجار نظیر مصرف داروهای مخدر،تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال ، مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی،رفتار نامشروع جنسی و فرار از خانه و مدرسه در بین جوانان شایع شد.این قبیل انحرافات اجتماعی نه فقط به دلیل این که اشکال جدیدی از انحرافات در جامعه تلقی می شوند ، اهمیت دارند بلکه ارتکاب چنین رفتارهایی می تواند مقدمه ای برای ارتکاب جرائم شدید نظیر سرقت مسلحانه و قتل گردیده و بزهکار امروز را به مجرم فردا تبدیل کند(احمدی 129:1384).

در همه جوامع مسئله نظم و امنیت اجتماعی هم برای دولت و حاكمیت وهم برای مردم مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های رسمی و غیررسمی نظارت وكنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارك دیده شده است.به طور کلی،جامعه شناسی به عنوان یک رشته دارای دو مساله اساسی است:یکی مساله نظم که در منابع جامعه شناسی به مساله هابزی معروف است،دوم مساله تغییر که به مساله مارکسی معروف شده است (چلبی 1375: 11).

اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقشهای اجتماعی استوار است. بطور كلی درهمه جوامع بشری نظم اجتماعی به شیوه های نظارت رسمی و غیررسمی تامین می شود، با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند كه از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می كنند در واقع اكثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد هنجارها را نقض كرده اند.

هر روزه ما چه در محیط اطراف خود و چه از طریق رسانه ها و روابط با دیگران از مسائل مختلفی چون قتل،سرقت، آدم ربایی، ترافیك، جنگ، آلودگی های زیست محیطی، تورم، افزایش خشونت، بیكاری، تجاوز به عنف، اختلاس، ارتشاء، افزایش مصرف الكل و مواد مخدر و. . . اطلاع پیدا می كنیم،حال ممكن است نسبت به بعضی ازآنها احساس ناراحتی و نگرانی داشته باشیم و نسبت به بعضی دیگر احساس تنفر و انزجار و نسبت به مواردی هم بی تفاوت باشیم و هیچ واكنشی نداشته باشیم. در این میان سرقت یا دزدی یکی از رایج ترین جرایم در همه جوامع بوده و هست. در جامعه فعلی ایران نخستین جرم در میان پسران نوجوان بزهکار سرقت است و یکی از جرایمی است که بسیار اتفاق می افتد و اهمیت نسبی آن در میان مجموعه جرایم رو به فزونی است.به طوری که رشد کمی و کیفی این آسیب اجتماعی مشهود است جداول زیر گویای این واقعیت است: (ادامه در فایل دانلودی)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 152 به همراه تمام ضمائم

قیمت : 14700 تومان

 

—-

       *      

[add_to_cart id=142977]

—-

      

*         parsavahedi.t@gmail.com