دانلود پایان نامه بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های  تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان‏ نامه‌ كارشناسی ارشدرشته: مدیریت بازرگانی(M.A)
گرایش: بازرگانی بین الملل

موضوع:
بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های  تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)

استاد راهنما :
استاد مشاور :

سال تحصیلی92-1391

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
چكیده    1

فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسأله    3
1-3- اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق     6
1-4- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق    7
1-5- اهداف تحقیق    11
1-6- فرضیه های تحقیق    12
1-7- سوالات تحقیق    12
1-8- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    12
1-9- قلمرو زمانی، مكانی وموضوعی    15
1-10- روش تحقیق    15
1-11- ابزار گردآوری داده ها    15
1-12- روش تحلیل داده ها    15
1-13 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق    16

فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    18
2-2- نام ونشان تجاری    19
2-3- مروری بر سیر تحولات برند در جهان    21
2-4- تاریخچه برند در ایران     23
2-5- آگاهی از علامت تجاری و کیفیت ادراک شده    24
2-6- ارزش برند    26
2-6-1- اجزای ارزش برند    27
2-6-2- رابطه میان ابعاد ارزش برند    27

عنوان                                                                                                            صفحه
2-7- وفاداری به برند    28
2-7-1-تعریف ترکیبی وفاداری به برند    30
2-7-2- بازاریابی وفاداری به علامت تجاری    31
2-7-3- طبقه بندی وفاداری به برند    32
2-8- وفاداری مشتری    33
2-9- رابطه رضایت و وفاداری    36
2-10- مزایای مشتریان وفادار    39
2-11- افزایش وفاداری مشتری    39
2-12- اعتماد    41
2-13- رابطه میان کیفییت خدمات ، رضایت مندی و اعتماد مشتری    42
2-14- تعاریف ومفهوم اعتماد    43
2-15- پیش شرط های اعتماد    44
2-16- نتایج اعتماد مربوط به بازاریابی    45
2-17-  مفهوم تعهد در خدمات    47
2-18-  تعاریف ومفهوم رضایت مشتری    47
2-19- نیازهای مشتری    50
2-20- ارزیابی  وسنجش رضایت مشتری    51
2-21- تأمین رضایت مشتری    52
2-22- تأثیرات رابطه مندی بر رفتار کلامی شفاهی    53
2-23- تبلیغات شـــفاهی(تبلیغات دهان به دهان )     53
2-24- عوامل مؤثر بر تبلیغات كلامی      54
2-25- مروری بر متون دررابطه با تبلیغات كلامی    56
2-26- پیامدهای  تبلیغات دهان به  دهان      57
2-27 -پیشینه تحقیق    58

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه    63
3-2- روش تحقیق    63

عنوان                                                                                                            صفحه
3-2-1-از نظر هدف    63
3-2-2-از نظر روش    63
3-3- فرایند اجرای تحقیق    64
3-4- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه    65
3-5-  روش های گردآوری داده ها    66
3-6- ابزارگردآوری اطلاعات    66
3-7-روایی و پایایی    67
3-7-1- روایی پرسشنامه    67
3-7-2- پایایی    67
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها    68
3-9-انواع معیار های برازش مدل    70
3-10-شاخص مجذور كای     71
3-10-1-جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA )    72
3-10-2-شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)    72
3-10-3-شاخص برازندگی (GFI) و شاخص تعدیل شده برازندگی (AGFI)    72

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه     74
4-2- ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق    74
4-3- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل    76
4-4- بررسی فرضیات تحقیق    81
4-4-1- آزمون فرضیه اول    81
4-4-2- آزمون فرضیه دوم    81
4-4-3- آزمون فرضیه سوم    82
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم    82
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم    83
4-4-6- آزمون فرضیه ششم    83
4-4-7- آزمون فرضیه هفتم    84

عنوان                                                                                                            صفحه
4-4-8- آزمون فرضیه هشتم    84
4-4-9- آزمون فرضیه نهم    85
4-4-10- آزمون فرضیه دهم    85
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه    88
5-2- یافته های تحقیق    88
5-2-1- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول    88
5-2-2- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم    88
5-2-3- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه سوم    89
5-2-4 – نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم    90
5-2-5- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پنجم    90
5-2-6- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ششم    91
5-2-7- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هفتم    92
5-2-8- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هشتم    92
5-2-9- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه نهم    93
5-2-10- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دهم    93
5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه    94
5-4- پیشنهاد های کاربردی    97
5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده    98
5-6- موانع ومحدودیت های پژوهش    99

منابع وماخذ
منابع فارسی.     100
منابع غیرفارسی    103
پیوست1-پرسشنامه     110
پیوست 2-جدول های آماری وخروجی نرم افزار     114
چکیده انگلیسی     127

 

چکیده

امروزه بخش عمده ای از فعالیت های  واحدهای تجاری را بخش بازاریابی وفروش به عهده گرفته اند وتولید كنندگان پیشرو سعی می‌نمایند كه از طریق ارضاء كردن عوامل پر‌اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممكن سود‌آوری خود را افزایش دهند. این نكته كلیدی‌ترین عامل  موفقیت آنها و بر پایه استراتژی وفاداری وماندگاری مشتری است. بعضی سازمانها به ارزشهای شخصی افراد توجه كمتری دارند.این تحقیق با هدف بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های  نگرشی تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا )   شهرستان اهوازانجام گرفته است.این پژوهش یک مطالعه توصیفی و میدانی است،جامعه آماری شامل كلیه مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا شهرستان اهواز می باشد. وبرای تعیین نمونه ازنمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است وحجم نمونه 380 نفر تعیین شده است.روش‌ گردآوری داده ها میدانی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه می‌باشد.روایی آن با روش‌ محتوائی،سازه و صوری درحد قابل قبول تائید گردید ه است و پایایی اندازه‌گیری،از طریق فرمول‌ ضریب آلفای کرونباخ(914/0)تائید شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده استفاده شده است ،برای  تجزیه وتحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شده است وسپس تجزیه وتحلیل داده ها به كمك ضریب مسیر وآزمون تی مشخص شده است،نتایج نشان می دهد كه مدل برای جامعه آماری قابل استفاده وبرازش مدل قابل قبول می باشد،نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد. میان سازگاری ارزشی ورضایتمندی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی واعتمادمصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی وتعهدعاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان رضایتمندی واعتماد مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان اعتمادوتعهد عاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان تعهد عاطفی ووفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد. میان رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان اعتماد و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد .میان رضایتمندی وتعهد عاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.

 

 

تعداد صفحه :139

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

       *      

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=150403]

—-

      

*         parsavahedi.t@gmail.com