پایان نامه ارائه روشی برای تعیین حاشیه امنیت کارایی واحدهای تصمیم گیری بر پایه مدل تحلیل پوششی داده ­ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

ارائه روشی برای تعیین حاشیه امنیت کارایی واحدهای تصمیم گیری

بر پایه مدل تحلیل پوششی داده ­ها

مطالعه موردی: گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ

رساله برای دریافت درجه دکتری

در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

مهر ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 10-1 1-1 مقدمه 2

1-2 بیان و اهمیت تحقیق 3

1-3 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام گرفته 6

1-4 اهداف تحقیق 7

1-5 قلمرو تحقیق 7

1-6 جامعه آماری 8

1-7 نمونه آماری 8

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق 44-11

2-1 مقدمه 12

2-2 مفهوم کارایی 13

2-3 محاسبه کارایی 14

2-4 فارل و اندازه گیری کارایی 17

2-5 تحلیل پوششی داده ­ها 21

2-6 تشریح اصطلاحات رایج در تحلیل پوششی داده ها 22

2-6-1 مضربی و پوششی 22 2-6-2 بازده به مقیاس 23

2-6-3 ورودی محور و خروجی محور 23

2-6-4 شعاعی و غیر شعاعی 25

2-7 مدل های پایه در تحلیل پوششی داده ها 25

2-7-1 مدل نسبت CCR ورودی محور 25

2-7-2 مدل اولیه ( مضربی ) CCR ورودی محور 27

2-7-3 مدل ثانویه ( پوششی ) CCR ورودی محور 28

2-7-4 مدل نسبت CCR خروجی محور 29

2-7-5 مدل اولیه ( مضربی ) CCR خروجی محور 30

2-7-6 مدل ثانویه ( پوششی ) CCR خروجی محور 31

2-7-7 مدل نسبت BCC ورودی محور 31

2-7-8 مدل اولیه ( مضربی ) BCC ورودی محور 32

2-7-9 مدل ثانویه ( پوششی ) BCC ورودی محور 33

2-7-10 مدل نسبت BCC خروجی محور 34

2-7-10 مدل اولیه ( مضربی ) BCC خروجی محور 35

2-7-11 مدل ثانویه ( پوششی ) BCC خروجی محور 36

2-8 تحلیل حساسیت در تحلیل پوششی داده ­ها 37

2-9 حساسیت جواب بهینه نسبت به خطای احتمالی در اندازه گیری داده ها 40

فصل سوم: طراحی مدل ریاضی 99-45

3-1 مقدمه 46

3- 2 معرفی مفهوم جدید: حاشیه امنیت کارایی 47

3-3 تبیین حاشیه امنیت کارایی 48

3-4 چگونگی محاسبه حاشیه امنیت کارایی 53

3- 5 الگوریتم محاسبه حاشیه امنیت کارایی 53

3-5-1 مثال: محاسبه حاشیه امنیت کارایی بر اساس الگوریتم 55

3- 6 مدل ریاضی برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی 64

3-7 مدل ریاضی برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی از طریق تحلیل نموداری 64

3 -7-1 مدل ریاضی محاسبه حاشیه امنیت کارایی در وضعیت الف iα<β 75 3-7-2 مدل ریاضی محاسبه حاشیه امنیت کارایی در وضعیت ب iα>β 77

3-7-3 مدل ریاضی محاسبه حاشیه امنیت کارایی در وضعیت ج iα=β 78

3-7-4 متمم مدل ریاضی محاسبه حاشیه امنیت کارایی 79

3-8 مثال: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر

تحلیل نموداری 79

3-8-1 مثال1: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر

تحلیل نموداری – وضعیت الف 79

3-8-2 مثال 2 : محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر

تحلیل نموداری – وضعیت ب 84

3-8-3 مثال 3 : محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر

تحلیل نموداری – وضعیت ج 86

3- 9 مدل ریاضی توسعه یافته محاسبه حاشیه امنیت کارایی 88

3- 10 محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته 96

3- 10-1 مثال1: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته 96

3-10-2 مثال2: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته 97

3-11 اعتبار و روایی تحقیق 98

فصل چهارم: آزمون مدل حاشیه امنیت کارایی با داده ­هایی از

دانشگاه علم و فرهنگ 133-100

4-1 مقدمه 101

4- 2 معرفی نمونه مورد مطالعه 101

4- 3 بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیری در نمونه مورد مطالعه 104

4- 4 تعیین میزان ورودی­ ها و خروجی­ها برای نمونه مورد مطالعه 107

4- 5 محاسبه حاشیه امنیت کارایی برای نمونه مورد مطالعه برمبنای الگوریتم 3-1 116

4- 6 محاسبه حاشیه امنیت کارایی برای نمونه مورد مطالعه برمبنای

مدل ریاضی توسعه یافته 123

4-7 محاسبه حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی در نمونه مورد مطالعه

به تفکیک دانشکده 125

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 146-134

5-1 مقدمه 135

5-2 خلاصه مسئله تحقیق 135

5-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی 137

5-3-1 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک الگوریتم 137

5-3-2 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک مدل ریاضی(با محدودیت

تعداد ورودی ها و خروجی ها) 139

5-3-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک مدل برنامه ریزی خطی 141

5-4 نتیجه گیری از مطالعه موردی 142

5- 5 پیشنهادها برای تحقیقات آینده 143

5-5-1 حذف فرض ثابت بودن استراتژی برای واحد محک سنجش 143

5-5-2 پذیرش تغییر در عملکرد سایر واحدها- پویایی مدل 144

5-5-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی بر پایه مدل های غیر کلاسیک 145

5-5-4 استفاده از داده های دقیق تر برای محاسبه کارایی 145

5-5-5 بررسی اثر بازخورد حاشیه امنیت کارایی 145

5-5-6 بسط مفهوم حاشیه امنیت کارایی 146

5-5-7 بررسی حاشیه امنیت کارایی در شرایط منابع مشترک 146

5-5-8 بررسی حاشیه امنیت کارایی در حالت های مختلف 146

5-5-9 بررسی خواص حاشیه امنیت کارایی 146

منابع و مآخذ 157-147

منابع فارسی 148

منابع انگلیسی 151

عنوان صفحه

جدول شماره 3-1 اطلاعات مربوط به ورودی ها و خروجی های 10 واحد تصمیم گیری 56

جدول شماره 3-2 کارایی واحد های تصمیم گیری 57

جدول شماره 3-3 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود164درصدی عملکرد واحد شماره 2 59

جدول شماره 3-4 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود 165درصدی عملکرد واحد شماره 2 60

جدول شماره 3-5 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود 62 درصدی عملکرد واحد شماره 2 61

جدول شماره 3-6 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود 63 درصدی عملکرد واحد شماره 2 62

جدول 3-7 حاشیه امنیت واحد شماره 8 نسبت به سایر واحد های تصمیم گیری 63

جدول شماره 3-8 ورودی و خروجی های 6 واحد تصمیم گیری 80

جدول شماره 3-9 کارایی واحد های تصمیم گیری 80

جدول شماره 3-10 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود243درصدی عملکرد واحد شماره 5 83

جدول شماره 3-11 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود244درصدی عملکرد واحد شماره 5 83

جدول شماره 3-12 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود250درصدی عملکرد واحد شماره 5 85

جدول شماره 3-13 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود251درصدی عملکرد واحد شماره 5 86

جدول شماره 3-14 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود20درصدی عملکرد واحد شماره 6 87

جدول شماره 3-15 کارایی واحدهای تصمیم ­گیری پس از بهبود21درصدی عملکرد واحد شماره 6 88

جدول 4-1: پارامترهای ورودی و خروجی در نظر گرفته شده برای واحدهای دانشگاهی

در تحقیقات پیشین 105

جدول 4-2: اسامی گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ به تفکیک دانشکده 108

جدول 4-3: هزینه کل، تعداد دانشجو و هزینه سرانه هر گروه آموزشی 109

جدول 4-4: میانگین نمرات تراز دانشجویان ورودی به هر رشته 110

جدول 4-5: میانگین نمرات ارزشیابی اساتید هر گروه (رضایت دانشجویان هر گروه) 111

جدول 4-6: قبولی­های آزمون کارشناسی ارشد به تفکیک گروه 112

جدول 4-7: امتیاز هر نوع تألیف مطابق با آیین نامه ارتقا 113

جدول 4-8: میزان تألیفات هر گروه آموزشی و امتیاز آن 114

جدول 4-9: ورودی­ ها و خروجی­های هر کدام از گروه­های آموزشی 115

جدول 4-10: میزان کارایی گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ 116

جدول 4-11: حاشیه امنیت نسبی کارایی واحدها بر حسب درصد (سطر نسبت به ستون) 120

جدول 4-11 (ادامه): حاشیه امنیت نسبی کارایی واحدها بر حسب درصد (سطر نسبت به ستون) 121

جدول 4-12: حاشیه امنیت مطلق کارایی واحدهای تصمیم ­گیری بر حسب درصد 122

جدول 4-13: ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 125

جدول 4-14 : ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 126

جدول 4-15 : ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده هنر 126

جدول 4-16: میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 127

جدول 4-17 : میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 127

جدول 4-18 : میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 128

جدول 4-19: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 129

جدول 4-20: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 130

جدول 4-21: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 131

جدول 4-22: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 131

جدول 4-23: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 132

جدول 4-24: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 133

عنوان صفحه

شکل 1-1 : نمودار مقالات منتشره در حوزه تحلیل پوششی داده ها (Emrouznejad,2008) 4

شکل 2-1 تبدیل n ورودی به m خروجی در یک واحد تصمیم گیرنده 13

شکل 2-2: تابع تولید کارا و واحدهای کارا و ناکارا 18

شکل 2-3 کارایی یک واحد ناکارا

19

شکل 2-4 الف بازده به مقیاس متغیر، ب بازده به مقیاس ثابت 24

شکل 2-5 عملکرد تعدادی واحد یک ورودی – یک خروجی 40

شکل 2-6 بدتر شدن ورودی و خروجی B به اندازه δ 41

شکل 2-7 عملکرد واحد های کارای A,B,C,D 42

شکل 3-1: عملکرد تعدادی واحد در یک مدل یک ورودی – دو خروجی 49

شکل 3-2: عملکرد واحد E بهبود یافته است. 50

شکل 3-3: واحد E با بهبود عملکرد، بر روی مرز کارا قرار می­گیرد. 51

شکل 3-4: تغییر در مرز کارا در اثر بهبود عملکرد واحد E 51

شکل 3-5: کاهش کارایی واحد F در اثر بهبود عملکرد واحد E 52

شکل 3-6: نمایش عملکرد یک واحد با یک نقطه در صفحه 65

شکل 3-7: نقاط نشان دهنده عملکرد واحدها و واحدهای تشکیل دهنده مرز کارا 66

شکل 3-8: ارتقاء عملکرد یک واحد ناکارا با استراتژی ثابت 67

شکل 3-9: واحد ناکارای اولیه با ارتقاء عملکرد، به مرز کارا می­رسد. 67

شکل 3-10: جابجا شدن مرز کارا با ارتقاء عملکرد واحد محک سنجش 68

شکل 3-11: کارا ماندن تمام واحدهای سابقا کارا، در عین جابجا شدن مرز کارا 69

شکل 3-12: واحد سابقا کارای B، کارایی خود را از دست می­دهد. 70

شکل 3-13 : یافتن حاشیه امنیت کارایی واحد B نسبت به واحد D 70

شکل 3-14 : میزان پیشرفت عملکرد واحد D 71

شکل 3-15 : شماره­گذاری واحدهای کارا به ترتیب زاویه iα 72

شکل 3-16 وضعیت الف 73

شکل 3-17 وضعیت ب 74

شکل 3-18 وضعیت ج 74

شکل 3-19: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در وضعیت الف 75

شکل 3-20: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در حالت ج 78

شکل 3-21 وضعیت واحدهای کارا و ناکارا 81

شکل 3-22 تفکیک واحد های کارا و نا کارا 89

شکل 3-23 بهبود عملکرد واحد D، واحد B را از کارایی می­اندازد. 90

شکل 3-24‌ مکان هندسی نقاطی که از جمع موزون تمام نقاط کارا به دست می­آیند

و فقط وزن نقطه B مثبت است. 92

شکل 5-1 استراتژی متفاوت برای واحد بهبود دهنده عملکرد 144

فصل اول

کلیات تحقیق

روش شناسی تحقیق

«هرگاه توانستیم آنچه را که درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم، می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید»

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی

1-1 مقدمه

ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای درون سازمانی، یکی از اصلی­ترین اموری است که در صورت صحت انجام، می ­تواند موجبات موفقیت هر سازمانی را به دنبال داشته باشد. در شرایط رقابت­آمیز کنونی نیز که توجه به موضوع تعالی سازمان امری طبیعی و غیر قابل اجتناب محسوب می­ شود اهمیت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی، بیش از پیش هویدا است. پذیرفتنی است که ارزیابی عملکرد یک سازمان، فرایند سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت­های واحدهای آن سازمان و تعیین برآیند کلی آن می­باشد.

یکی از کاربردی ترین روش های سنجش کارایی، استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ­هاست. تحلیل پوششی داده ­ها برای تعدادی واحد تصمیم ­گیری همگن (واحدهایی با ورودی­ های یکسان و خروجی­های یکسان) کارایی نسبی را اندازه گرفته و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می‌کند.

از آن­جا که کارایی محاسبه شده برای واحد های تصمیم گیری، در روش تحلیل پوششی داده ­ها به صورت نسبی است، طبیعی است که هر واحد با تلاش و بهبود عملکرد خود سعی می کند تا در رقابت با دیگران جایگاه کارایی خود را از دست ندهد و حتی ارتقاء بخشد. فاصله­ای که هر واحد تصمیم گیری از نظر کارایی با سایر واحدها دارد، حاشیه امنیتی را برای کارایی آن واحد ایجاد می­ کند.

در این رساله، ابتدا مفهوم حاشیه امنیت کارایی واحد های تصمیم گیری، به عنوان یک موضوع کاملاً بدیع در حالت های مختلف تشریح شده سپس نحوه اندازه گیری و سنجش آن به کمک یک الگوریتم، مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل نموداری و نهایتاً بر اساس مدل طراحی شده برنامه ریزی خطی ارائه می شود.

بخش دیگر این رساله، آزمون روش های ارائه شده در یک مطالعه موردی است. اگر چه ذکر مطالعه موردی در عنوان رساله این برداشت ذهنی را ایجاد می کند که اصل موضوع، ماحصل مطالعه موردی است لیکن در خصوص این رساله کاملاً ابداعی، مطالعه موردی صرفاً به منزله یک مثال عددی برای توضیح بیشتر و تبیین بهتر حاشیه امنیت کارایی مطرح شده است. لذا از یک سو به جهت اهمیت موضوع ارزیابی دانشگاه ها و نقش محوری که گروه های آموزشی دارند، و از سوی دیگر، برای نشان دادن قابلیت پیاده­سازی و سنجش مفهوم ارائه شده، ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی 1390-1389 بر اساس داده های موجود که محقق در جمع آوری، صحت و سقم آن هیچگونه مسئولیتی ندارد، همچنین بررسی حاشیه امنیت کارایی آن­ها نسبت به یکدیگر، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

تعداد صفحه :175

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت

[add_to_cart id=159052]

—-

      

*         parsavahedi.t@gmail.com