پایان نامه ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین- قسمت 2

1-2 بخش اول _ زنجیره تامیین ………………………………………………………………………………………………..12
1-1- 2  تعریف زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………………..12
2-1-2 مشکلات زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………17
3-1-2 مفهوم زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………………19
4-1-2 تاریخچه روند تکاملی  مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………21
5-1-2 عناصر و اجزای مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………….23
6-1-2 فرایندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………….27
7-1-2 مساله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین…………………………………………………………………31
8-1-2 معیارهای انتخاب تامین کننده ……………………………………………………………………………………….33
9-1-2 تکنیکهای انتخاب تامین کننده……………………………………………………………………………………….37

  • بخش دوم _ منطق فازی………………………………………………………………………………………………….39

1-2-2 مجموعه های فازی……………………………………………………………………………………………………39
3-2 بخش سوم_ روش های متداول تصمیم ­گیری چندمعیاره ………………………………………………40
1-3-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………40
2-3-2 تاپسیس …………………………………………………………………………………………………………………..42

  • بخش چهارم_روشMDL……………………………………………………………………………………………..42

5-2بخش پنجم _ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………43
فصل سوم _ روش تحقیق (متدولوژی)……………………………………………………………………………………………..53
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….54

  • دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف …………………………………………………55

2-1-3  دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها …………………….56
2-3 رویکرد تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….57

  • ابزار تحقیق و روش گرداوری داده ها …………………………………………………………………..58

1-3-3  مطلعه کتابخانه ای ………………………………………………………………………………59
2-3-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………59
3-3-3 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………..59
4-3 اعتبار سنجی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………..61
5-3 پرسشهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….62
6-3 چارچوب کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………….63
1-6-3 تئوری مجموعه­های فازی ……………………………………………………………………..64
2-6-3 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی………………………………………………………….68
3-6-3 تکنیک تاپسیس فازی…………………………………………………………………………..69
7-3 روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………..70
فصل چهارم _ تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………72
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
1-4 مطالعه موردی………………………………………………………………………………………………………73
1-1-4 شناسایی معیارهای موثر در تصمیم­گیری…………………………………………….74
2-1-4 تعیین وزن هر معیار به کمک روش FAHP……………………………………….75
3-1-4 تشکیل ماتریس تصمیم گیری وزن دار به روش .FAHP-FTOPSIS………..82
4-1-4 اولویت­ بندی تامین­کنندگان در روش FAHP-FTOPSIS…………………….. 86
5-1-4 تعیین وزن هر معیار به کمک روش MDL………………………………………..89
………………93MDL-FTOPSIS  6-1-4 ماتریس تصمیم ­گیری وزندار با روش
7-1-4 ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان با روش MDL-FTOPSISِ………94
8-1-4 مقایسه نتایج نهایی دو روش FAHP-FTOPSIS و MDL-FTOPSIS…….95

فصل پنجم _ نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………96

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..98